Các loại cá

cac-loai-ca
  1. Cá lóc non chiên giòn : 100.000 đ/ dĩa

  2. Cá lóc chiên xù: 160.000 đ/ con

  3. Cá lóc hấp bầu: 160.000 đ/ con

  4. Cá lóc hấp hèm: 160.000 đ/ con

  5. Cá điêu hồng chiên xù: 160.000 đ/ con

  6. Cá tai tượng chiên xù: 250.000 đ/ con

 

tdonmonkhac